هیئت مدیره بلوکهای شهرک اکباتان

فـاز نام بلــوک هیئت مدیــره خدمــات
.فازیک ۴۴۶۶٠٢۵٩ ٠٩١٢۵٠٧۵٣١٠
یک ۴۴۶۶٨١۴٢ ٠٩١٩٢٠٣١٠٩۵
یک ۴۴۶۴۴١٢٧ ٠٩١٩٢٧۵۶٩۴۵
یک ۴۴۶۴۴٣۴١ ۴۴۶٣٠۴٨۴
یک ۴۴۶۴۴۴٢٣ ۴۴۶۶١٢٠۵
یک ۴۴۶۴٧۴٠٢ ۴۴۶۴٨٨٢٢
یک ۴۴۶۵٢٨۴٣ ۴۴۶٧٠١٣٩
یک ۴۴۶۵۴۵١٠ ۴۴۶۶٨١۴١
یک ۴۴۶۴۴٧۴١ ۴۴۶۶٣٧۴٠
یک ۴۴۶۴۴٩٢٠ ۴۴۶٣١٧٢۵
فازدو ١ ۴۴۶۶١١۴۴ ۴۴۶۶٨٧۴٨
فازدو ٢ ۴۴۶۶٢٧٨١ ٠٩١٢٣۶٠٩٧٩٣
فازدو ٣ ۴۴۶٧١١٩٩ ٠٩١٢١٨۵٩۶۶١
فازدو ۴ ۴۴۶۶٢١٧٠ ٠٩١٩۶۴۵٠٣٢١
فازدو ۵ ۴۴۶۵٩٨۶۴ ۴۴۶۵٩٨۶۴
فازدو ۶ ۴۴۶۶٠٨٢٠ ۴۴۶٣٠٣۵٩
فازدو ٧ ۴۴۶۵۴١۵۵ ٠٩١٢٣٢۵٣٩٧٧
فازدو ٨ ۴۴۶۵۶۴٧۶ ۴۴۶٣٣٧٨۵
دوفاز ٩ ۴۴۶۶٣٠٢۴ ٠٩١٢۵٣٨۴٢۵٧
دو ١٠ ۴۴۶۵٨٨١٨ ۴۴۶۶۵١٠٧
دو ١١ ۴۴۶۵۵٣٧٣ ۴۴۶۴٧٢۶۶
دو ١٢ ۴۴۶۵١۵٣۴ ٠٩١٩۴١۴٣١٣٨
دو ١٣ ۴۴۶۶١٩۵٢ ٠٩١٢۵٢۶١١۴٣
دو ١۴ ۴۴۶۶۶٣١٣ ٠٩١٩۶۴٢۶۴٧٩
دو ١۵ ۴۴۶۶١٣٧٨ ۴۴۶۴٧٠٧٩
دو ١۶ ۴۴۶۶٠٩١٩ ۴۴۶۶٩٢٧٨
دو ١٧ ۴۴۶۴٢۶۵٢ ٠٩١٢۵٢۶١۵٣٢
دوفاز ١٨ ۴۴۶۵۵٣۵۵ ٠٩٣٢٩١٩۵۴٩٣
دو ١٩ ۴۴۶۶٧٨١۶ ۴۴۶۶٧۵٧۴
سه ۴۴۶۵۴٩٢۶ ۴۴۶۵۵٧٣٢
سه ۴۴۶٩٢۴٢٠ ۴۴۶٣۴٣٠۴
سه ۴۴۶۴٣۵۵۴ ۴۴۶۶٣٩١٧
سه ۴۴۶۵٩۴٩۵


املاک درشهرک اکباتان

املاک دیدار درشهرک اکباتان


خرید و فروش ، رهن و اجاره ، انواع ملک شامل :


آپارتمان ، ویلایی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، زمین مسکونی ، مشارکت


۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
————————


نیازمند املاک مسکونی ، اداری ، تجاری ، شما جهت رهن و اجاره یا فروش درمرکز و غرب تهران ، شهرک اکباتان هستیم.


به مابسپارید ازما بخواهید.


درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره مشخصات را به شماره ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ واتساپ یا تلگرام نمایید.