۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز پنجشنبه 19 خرداد 1401

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز پنجشنبه 19 خرداد 1401

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲۴ روز پیش، ۳۰,۵۴۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۳ تومان افزایش، ۲۶,۶۳۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۴ تومان کاهش، ۲۶,۵۴۶ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲۳ روز پیش نسبت به ۲۴ روز پیش، با ۴۱ تومان کاهش، ۲۵,۶۴۱ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به ۲۴ روز پیش، ۲۳,۸۲۷ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰ تومان افزایش، ۱,۴۴۳,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۴۸,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵.۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ کاهش، ۱,۸۵۱ نرخ گذاری شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار ۲۳ روز پیش نسبت به ۲۴ روز پیش، با ۳۳۳ تومان افزایش، ۳۲,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷ تومان افزایش، ۲۸,۷۱۲ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار ۲۳ روز پیش نسبت به ۲۴ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار ۲۴ روز پیش نسبت به ۲۵ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۸,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۹ کاهش، ۳۰,۳۸۷ نرخ گذاری شد.

یوان چین با افزایش ۱.۰۸ درصدی نسبت به ۲۴ روز پیش، ۴,۵۲۹ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با کاهش ۱.۵۴ درصدی نسبت به ۲۴ روز پیش، ۱,۹۴۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲۳ روز پیش، ۳۰,۵۴۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۷۲ تومان افزایش، ۲۶,۵۰۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۹۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۶,۴۲۵ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۴۱ تومان کاهش، ۲۵,۶۴۱ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا در بازار ۲۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۲۳۳ تومان افزایش، ۲۳,۸۲۷ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۹۰۰ تومان افزایش، ۱,۴۴۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۱.۰۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۲۴۶,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۴۷ معامله شد.

سکه امامی با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به ۶ روز پیش، ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار ۲۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۳۳۳ تومان افزایش، ۳۲,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۱ تومان افزایش، ۲۸,۶۲۲ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق با کاهش ۵ درصدی نسبت به ۲۳ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) در بازار ۲۳ روز پیش نسبت به ۲۴ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۸,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۰,۲۹۳ معامله شد.

یوان چین در بازار ۲۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۴۹ تومان افزایش، ۴,۵۲۹ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه در بازار ۲۲ روز پیش نسبت به ۲۳ روز پیش، با ۳۰ تومان کاهش، ۱,۹۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲۲ روز پیش، ۳۰,۵۴۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۷۲ تومان افزایش، ۲۶,۵۰۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۴۱ تومان افزایش، ۲۶,۴۲۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲۱ روز پیش نسبت به ۲۲ روز پیش، با ۴۱ تومان کاهش، ۲۵,۶۴۱ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به ۲۲ روز پیش، ۲۳,۸۲۷ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۹۰۰ تومان افزایش، ۱,۴۴۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۶۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۲۴۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴.۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ افزایش، ۱,۸۴۶ نرخ گذاری شد.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۵ روز پیش، با ۱۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با کاهش ۰.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد با افزایش ۱.۰۳ درصدی نسبت به ۲۲ روز پیش، ۳۲,۱۰۰ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۲۲ تومان معامله شد.

دینار عراق با کاهش ۵ درصدی نسبت به ۲۲ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۷ درصدی نسبت به ۲۳ روز پیش، ۸,۴۰۰ تومان معامله شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۷۷۳ کاهش، ۲۹,۵۴۰ نرخ گذاری شد.

یوان چین در بازار ۲۱ روز پیش نسبت به ۲۲ روز پیش، با ۴۹ تومان افزایش، ۴,۵۲۹ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه در بازار ۲۱ روز پیش نسبت به ۲۲ روز پیش، با ۳۰ تومان کاهش، ۱,۹۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار آزاد در بازار ۲۰ روز پیش نسبت به ۲۱ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۳۰,۵۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۲۶,۰۳۹ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۵,۹۸۰ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲۰ روز پیش نسبت به ۲۱ روز پیش، با ۴۱ تومان کاهش، ۲۵,۶۴۱ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا در بازار ۲۰ روز پیش نسبت به ۲۱ روز پیش، با ۲۳۳ تومان افزایش، ۲۳,۸۲۷ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۱,۴۳۱,۸۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۴۹ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۶,۲۰۵,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۵۶ معامله شد.

سکه امامی با کاهش ۰.۴۶ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با کاهش ۱.۶۳ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار ۲۰ روز پیش نسبت به ۲۱ روز پیش، با ۳۳۳ تومان افزایش، ۳۲,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۵۴ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۲۸,۳۵۲ تومان معامله شد.

دینار عراق با کاهش ۵ درصدی نسبت به ۲۱ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۷ درصدی نسبت به ۲۲ روز پیش، ۸,۴۰۰ تومان معامله شد.

بیت کوین با افزایش ۴.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۲۳۳ معامله شد.

یوان چین با افزایش ۱.۰۸ درصدی نسبت به ۲۱ روز پیش، ۴,۵۲۹ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با کاهش ۱.۵۴ درصدی نسبت به ۲۱ روز پیش، ۱,۹۴۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۱۷ روز پیش، ۳۰,۵۴۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰ تومان افزایش، ۲۵,۹۶۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰ تومان افزایش، ۲۵,۹۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۱۷ روز پیش، ۲۵,۶۴۱ تومان معامله شد.

دلار کانادا با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به ۱۷ روز پیش، ۲۳,۸۲۷ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۹۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۲۳۶,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۴۴ معامله شد.

سکه امامی با افزایش ۱.۰۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه با افزایش ۳.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد با افزایش ۱.۰۳ درصدی نسبت به ۱۷ روز پیش، ۳۲,۱۰۰ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲ تومان افزایش، ۲۸,۱۹۸ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق با کاهش ۵ درصدی نسبت به ۱۷ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۷ درصدی نسبت به ۱۸ روز پیش، ۸,۴۰۰ تومان معامله شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۸۰۶ کاهش، ۲۹,۷۵۹ نرخ گذاری شد.

یوان چین در بازار ۱۶ روز پیش نسبت به ۱۷ روز پیش، با ۴۹ تومان افزایش، ۴,۵۲۹ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه در بازار ۱۶ روز پیش نسبت به ۱۷ روز پیش، با ۳۰ تومان کاهش، ۱,۹۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۳۰,۵۴۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان افزایش، ۲۵,۹۶۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰ تومان افزایش، ۲۵,۹۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۲۵,۶۴۱ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار ۱۵ روز پیش نسبت به ۱۶ روز پیش، با ۲۳۳ تومان افزایش، ۲۳,۸۲۷ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۲۰۰ تومان افزایش، ۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۳۶,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳.۱ کاهش، ۱,۸۲۹ نرخ گذاری شد.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۵۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با افزایش ۳.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار ۱۵ روز پیش نسبت به ۱۶ روز پیش، با ۳۳۳ تومان افزایش، ۳۲,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲ تومان افزایش، ۲۸,۱۹۸ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار ۱۵ روز پیش نسبت به ۱۶ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار ۱۶ روز پیش نسبت به ۱۷ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۸,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با کاهش ۱.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۶۲۵ معامله شد.

یوان چین در بازار ۱۵ روز پیش نسبت به ۱۶ روز پیش، با ۴۹ تومان افزایش، ۴,۵۲۹ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه با کاهش ۱.۵۴ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۱,۹۴۰ تومان معامله شد.

Rate this news


نظرات کاربران

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

×  ناحیه کاربری  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها  خرید پکیج  مشاور شوید